• Home
 • Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Hierbij tref je de privacyverklaring van Studio Looks aan. Studio Looks is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat je verder gaat op onze website.

Studio Looks is gevestigd aan Koningstraat 9 – 4461 AW  te Goes en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64032191. Studio Looks is per e-mail te bereiken via info@studiolooks.nl en telefonisch via 0113-231678.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Studio Looks omgaat met  jouw persoonsgegevens. Studio Looks hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk hierover informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou kunnen worden verwerkt en voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je jouw rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Studio Looks behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn door nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Studio Looks adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Looks verwerkt je persoonsgegevens als je zelf contact met Studio Looks hebt opgenomen, als je een afspraak hebt gemaakt, een persoonlijk account hebt aangemaakt of als je op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Looks mogelijk van jouw verwerkt of laat verwerken:

 • voor- en achternaam en eventueel tussenvoegsel;
 • postcode en huisnummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • behandelingsgeschiedenis;
 • je favoriete medewerker van Studio Looks;
 • IP-adres;
 • browsergegevens;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in geval van correspondentie of telefonisch contact met Studio Looks.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Studio Looks verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een geldige grondslag is. Deze grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept. Het niet is de intentie van Studio Looks om onnodig persoonsgegevens te bewaren of te gebruiken voor marketingdoeleinden.

In de eerste plaats worden je persoonsgegevens met jouw toestemming verwerkt als je via de website, e-mail, Social Media of telefonisch contact met Studio Looks opneemt voor informatie of in het kader van een behandeling. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag. Je gegevens worden door Studio Looks daarna nog drie maanden bewaard om je te kunnen benaderen met persoonlijke aanbiedingen.

Met het verstrekken van je telefoonnummer via het afsprakenformulier, heb je Studio Looks toestemming gegeven om je te mogen bellen voor marketingdoeleinden.

Bij het vrijwillig plaatsen van een review kan je je eigen naam gebruiken. Met jou toestemming wordt de review op de website van Studio Looks geplaatst.

De verwerking van je persoonsgegevens is ook noodzakelijk als je via de website een persoonlijk account aan wil maken. Door het maken van het account geef je Studio Look toestemming voor deze verwerking. Via het persoonlijk account kan je je eigen gegevens inzien en beheren. De verwerking duurt voort zolang je het account actief houdt.

Bij het maken van een afspraak voor een behandeling worden gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de (behandelings)overeenkomst met jou uit te voeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat je geen afspraak voor een behandeling bij Studio Looks kunt maken. Je gegevens worden door Studio Looks niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de afspraak na te komen en in verband met mogelijke reclames achteraf.

Studio Looks bewaart ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Studio Looks moet deze gegevens in de bedrijfsadministratie zeven (7) jaar bewaren.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Studio Looks zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst of ten behoeve van de bedrijfsadministratie. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Deze verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER) of bevinden zich in landen met een vergelijkbaar veiligheidsniveau. Studio Looks sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze plaatsvindt. Studio Looks blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen, die in haar opdracht, uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Studio Looks maakt gebruik van BarberBooking voor het maken en beheren van afspraken en de persoonlijke accounts van haar klanten. BarberBooking is voor dit doel een verwerker in de zin van de AVG. BarberBooking gebruikt sommige gegevens voor eigen (analytische) doeleinden. Voor deze verwerking is BarberBooking zelf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie daarover verwijst Studio Looks je naar de privacy policy van BarberBooking. Studio Looks is niet verantwoordelijk voor de verwerkingen door BarberBooking voor haar eigen doeleinden.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door Studio Looks ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Studio Looks op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

Beveiliging

Studio Looks heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Studio Looks hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER of landen met een vergelijkbaar veiligheidsniveau. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Studio Looks zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Studio Looks de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Studio Looks, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies

Studio Looks maakt op haar website gebruik van functionele cookies. Deze worden door Google geplaatst en zijn noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Met deze cookies worden je voorkeuren opgeslagen op je computer. Deze cookies worden na afloop van de sessie verwijderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. Als je cookies weigert kunnen wij niet instaan voor een goede werking van onze website op uw device. Voor het weigeren of verwijderen van cookies verwijzen wij je door naar de instellingen van je browser.

Links naar andere website(s) en Sociale Media

Het kan zo zijn dat de website van Studio Looks links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Studio Looks. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Studio Looks is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Studio Looks raadt je aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

Studio Looks is ook actief via andere sociale media, bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Studio Looks is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze sociale media platforms. Door een account op deze sociale media in te stellen, ga je akkoord met het privacybeleid van het sociale media platform. Je kunt je privacy-instellingen op deze platforms zelf beheren.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd. Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met Studio Looks.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten of het intrekken van een eerder gegeven toestemming kan je doen via info@studiolooks.nl

Studio Looks zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Studio Looks, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen. 

verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Studio Looks niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

beperking of beëindiging van de verwerking

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Studio Looks worden verwerkt.

geen profilering

Studio Looks gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten

Indien je een klacht wilt indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Studio Looks, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@studiolooks.nl

Studio Looks zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Studio Looks persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Studio Looks dit per omgaande te melden via info@studiolooks.nl

Studio Looks zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Dit kan zowel telefonisch als online.